สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
 
   

สภาพทางสังคม
1 การศึกษา

   

  สังกัด

ท้องถิ่น

สพฐ.

พช.

กรมศาสนา

รวม

 

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับก่อนประถมศึกษา
1) จำนวนโรงเรียน
2) จำนวนห้องเรียน
3) จำนวนนักเรียน
4) จำนวนครู อาจารย์
ระดับประถมศึกษา
1) จำนวนโรงเรียน
2) จำนวนห้องเรียน
3) จำนวนนักเรียน
4) จำนวนครู อาจารย์
ระดับมัธยมศึกษา
1) จำนวนโรงเรียน
2) จำนวนห้องเรียน
3) จำนวนนักเรียน
4) จำนวนครู อาจารย์

 

-
2

2
7
124
7

-
-
-
-

-
-
-
-

 

-
-

-
-
-
-

1
18
506
21
-
2
18
524
32   

 

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

 

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

 

-
2

2
7
124
7

1
18
506
21

2
18
524
32

รวม

146

1,122

 

 

1,268

     
   

2  สาธารณสุข
1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเบญจา  (สถานีอนามัยตำบลทุ่งเบญจา)
2)  จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเบญจา 
(สถานีอนามัยตำบลทุ่งเบญจา)
-  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข        จำนวน   1   คน
-  นักวิชาการสาธารณสุข                  จำนวน  1  คน
-  พยาบาลวิชาชีพ                          จำนวน  1   คน
-  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข            จำนวน   1   คน
-  อาสาสมัครสาธารณสุข                   จำนวน 76   คน

3)  คลีนิคเอกชน  จำนวน  8  แห่ง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   1)  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี  (1  ม.ค.-  31  ธ.ค.57)  จำนวน  1  ครั้ง
   2)  รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน  1  คันผ

คันที่ 1  จุน้ำได้ 10,000 ลิตร ซื้อเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 ราคา 2,500,000.-บาท
รถบรรทุกน้ำ  จำนวน 2 คัน
คันที่ 1  จุน้ำ 6,000 ลิตร ซื้อเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 ราคา      381,620.- บาท
คันที่ 2  จุน้ำ 6,000 ลิตร ซื้อเมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2548 ราคา   1,479,000.- บาทผ

   3)  พนักงานดับเพลิง  จำนวน   12   คน
   4)  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  132  คน
   5)  การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา  จำนวน  1  ครั้ง

     
   

3 อาชญากรรม
การรักษาความสงบเรียบร้อย มีสถานีตำรวจภูธรตำบล 1 แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรทุ่งเบญจา สถิติอาชญากรรมในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า  ดังนี้

   

    ปี พ.ศ.  ประเภทคดี

2557

2558

2559

เกิดคดี

จับ (ราย)

เกิดคดี

จับ (ราย)

เกิดคดี

จับ (ราย)

เกิดคดี

จับ (ราย)

ผู้ต้องหา
(คน)

คดีอุกฉกรรจ์/สะเทือนขวัญ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย

-

-

-

2

2

4

5

5

7

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

5

2

-

-

-

-

3

2

2

คดีที่น่าสนใจ

86

75

23

86

15

22

1

1

1

คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

4

2

-

-

-

-

-

59

74

     
   

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
   1  ศาสนา
1)  มีผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  95  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
ตำบลหนองคล้า  มีวัด จำนวน  2  วัด
2)  มีผู้นับถือศาสนาอื่น  ร้อยละ  5  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
ตำบลหนองคล้า

     
   

    2 ประเพณีและงานประจำปี
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

     
   

 ก.  ชื่อประเพณี  จัดงานปีใหม่  ประมาณเดือนมกราคม
กิจกรรม
- จัดทำบุญตักบาตร
-  จัดงานสังสรรค์

ข.  ชื่อประเพณี  จัดงานวันสงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน
กิจกรรม
-  ทำบุญตักบาตร
-  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ภิกษุสามเณร
-  เข้าอวยพรผู้สูงอายุ
-  จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
-  แข่งขันกีฬาต่าง ๆ

ค.  ชื่อประเพณี  จัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม
กิจกรรม        
-  จัดตกแต่งเทียน ,  แห่เทียนรอบ ๆ ชุมชนและทำเทียนถวายวัด 

ง.  ชื่อประเพณี วันเฉลิมพระชนม์พรรษาประมาณเดือนสิงหาคม, ธันวาคม
กิจกรรม        
-  จัดทำบุญตักบาตร , จัดงานรัฐพิธีจุดเทียนชัย
-  ออกทำความสะอาดบริเวณถนน  ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล

จ.  จัดประเพณีวันลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน
กิจกรรม        
-  จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ
-  กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ

     
   

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
        1  แหล่งน้ำ
-  คลองบ้านหนองคล้า
-  คลองห้วยสะท้อน
ภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลหนองคล้ามีสภาพอากาศไม่ร้อน หรือหนาวจัดจนเกินไป  อุณหภูมิอยู่ระหว่าง  21 – 34  องศาเซลเซียล  มีฝนตกตกเฉลี่ยปีละ 6 เดือน
- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนเมษายน  ระยะเวลาประมาณ
3  เดือน โดยอากาศจะร้อนมากในช่วงเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเฉลี่ย
ตกมากในเดือนมิถุนายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลา 3 เดือน  เดือน
มกราคม  เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำที่สุด

     
   

 ขยะ 
1)  ปริมาณขยะ  10  ตัน/วัน

2)  รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม  3  คัน 
ก.  รถยนต์คันที่  1  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  15  ลูกบาศก์หลาผ
ข.  รถยนต์คันที่  2  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  10  ลูกบาศก์หลา
ค.  รถยนต์คันที่  3  รถเก็บขนขยะ  ขนาดความจุ  10  ลูกบาศก์หลา

3)  ขยะที่เก็บขนได้  จำนวน  10  ตัน/วัน
4)  ขยะที่กำจัดได้  จำนวน  10  ตัน/วัน

กำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

5)  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้   จำนวน  10  ไร่  ตั้งอยู่ที่ในเขตเทศเมืองจันทบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

-  ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง  33  กิโลเมตร
-  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว  จำนวน  8  ไร่
-  เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก  จำนวน  2  ไร่
-  คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก  3  ปี  แต่สัญญาจะหมดสิ้นปี  2554

6)  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ

-  ขอใช้สถานที่ทิ้งขยะ ในเขตเทศเมืองจันทบุรี

7)  ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ  จำนวน  18  ไร่

     ที่ตั้ง  ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า  ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง  3  กิโลเมตร