สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ
 
นายสมศักดิ์ กิรติภัทรนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวเกษร จันทร์กลับ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดรุณี ศรีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสำรวม วิเวโก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประมวล ทองโสม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธวัชชัย สกุลณี
พนักงานขับรถยนต์
นายโยธิน แดงมณี
คนงานประจำรถขยะ
นายภิญโญ ปลื้มฤทัย
คนงาน