สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ
 
ว่าง
ผู้อำนวยกองการศึกษา
นางสาวศุภาลักษณ์ เสนาด
น้กวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววิภาพร สนเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรทัย ฉิมบ้านไร่
ครู คศ.2
นางสาวมธุรส คงเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางประนอม กาญจนเทศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางประภาศรี เพิ่มศิริ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวหทัยชนก เเสงสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางคนึงงนุช ยิ่งคุณบุตร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา
.
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสาวิตรี ภู่ระหงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)