สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
สภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
 
นายบูชิต ผลอุทิศ
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
นางสำเนา อุตโมท
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
นายธิติพัทธ์ พวงสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
นายก่อพงษ์ สุดแสวง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
นายสมนึก พักตร์วิไล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
นางสาวจันทิมา วรรณวโร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
นายกานต์พงศ์ เลิศรัตนาวรชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
นายชัยสิทธิ์ เตชะดำรงธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
นายจุมพล พงษ์พานิช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
นายชลัช กิ่งมณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
นางสุกานดา อร่าามฉาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า
นายสมเกียรติ หิรัญรังษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า