สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
..รอการบันทึกข้อมูล..
 
   

ระบบเศรษฐกิจ
1 การเกษตร
ประเภทของการประกอบอาชีพของประชาชน  ดังนี้       
-  อาชีพเกษตรกรรม  พื้นที่ที่ใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตร  6,206 ไร่  และพืช
เศรษฐกิจที่สำคัญ มีดังนี้
1.  ทุเรียน  จำนวนครัวเรือนที่ปลูก  200  ครัวเรือน  คิดเป็นพื้นที่ประมาณ  1,000 ไร่
2.  เงาะ  จำนวนครัวเรือนที่ปลูก  1,000  ครัวเรือน  คิดเป็นพื้นที่ประมาณ  1,000 ไร่
3.  มังคุด  จำนวนครัวเรือนที่ปลูก 1,000  ครัวเรือน  คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่                                                   (ข้อมูล:สถิติจังหวัด)

     
   

-  การพาณิชย์
ธุรกิจร้านค้าในเขตเทศบาล  191     ร้าน
ตลาดสด   2    ตลาด
ตลาดขายผลไม้   1    ตลาด
สถานที่ขายน้ำมัน  3    แห่ง
โรงงาน     -     แห่ง
รายได้เฉลี่ยของประชากร   92,650  บาท / ครัวเรือน / ปี   (ข้อมูล:สถิติจังหวัด)

     
   

- ครัวเรือนที่มีที่ดินทำกินของตนเอง และไม่ต้องเช่ามีจำนวน  450  หลังคาเรือน คิดเป็นจำนวนพื้นที่  7,150  ไร่ 
- ครัวเรือนที่มีที่ดินทำกินของตนเอง แต่ต้องเช่าเพิ่มบางส่วนมีจำนวน 120 ครัวเรือน  จำนวนพื้นที่ที่ต้องเช่าเพิ่ม  1,135  ไร่
-  ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองและต้องเช่าที่ดินทำกินจำนวน  130  ครัวเรือน  จำนวนพื้นที่ที่ต้องเช่า  2,090  ไร่
-  พื้นที่ตั้งสถานศึกษา  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 32 ไร่ 3  งาน 35 ตารางวา   โรงเรียนอนุบาล-บ้านหนองคล้า  8 ไร่   โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 15 ไร่  โรงเรียนสุดแสวง 5 ไร่  2  งาน  53  ตารางวา