สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
สำนักปลัด
 
นายอภิรักษ์ อุทัยรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรัชนีวรรณ์ แก้วคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธัญลักษณ์ ปองสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศุภิกา คณะดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางวนิดา ผลอุทิศ
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
นางนุชชุลี ชาวิชัย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
จ.อ.ธนกฤต บำรุงชีพ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นายมนัส พูลพัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธีรศักดิ์ จันหอม
นิติกรชำนาญการ
นางพรพิมล พะโล
นักการ
นางสาวสงวนวงศ์ ไชยวุฒิ
นายองอาจ แก้วคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรมิดา ก้องงเสนาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายวันชัย พงษ์แตง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพรชัย เทพารักษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยวัฒน์ เอื้อญาติ
พนักงานขับรถยนต์
นายนพดล คำเรือน
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายพัลลภ แต่งงาม
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายสมพงษ์ ก้อนคำ
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายพงษ์พันธ์ สมานมิตร
พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)
นายพีระพันธ์ บุญมี
พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)
นายธนพล อยู่สุข
พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)
นายจักรกฤษณ์ การบูรณ์
พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)
นายวิษณุ กลางทุ่ง
พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป)
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย