สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายชรัตน์ ชนะภัย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า
โทรศัพท์ 039437290 ต่อ 24
นายอดิศักดิ์ พึ่งฝั่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ 039437290 ต่อ 14
นางสุดารัตน์ พาทีชอบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 039437290 ต่อ 18
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 039437290 ต่อ 26
นายสมศักดิ์ กีรติภัทรนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 039437290 ต่อ 20
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 039437290 ต่อ 16
นายอภิรักษ์ อุทัยรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 039437290 ต่อ 11