สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
อำนาจหน้าที่
 
   

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496


1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(3) การสาธารณูปการ
(4) การควบคุมอาคาร

     
    2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) การส่งเสริมกีฬา
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
     
    3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
     
   

4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

   

(1) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

     
   

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร-ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

     
   

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     
   

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     
    ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาล ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลหนองคล้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้จะพิจารณาถึงความต้องการของประชาชน ในเขตพื้นที่ด้วยการดำเนินการของเทศบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบา