สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
..รอการบันทึกข้อมูล..
    วิสัยทัศน์ ภารกิจ จุดมุ่งหมาย เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด
1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองคล้า

      “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน   (Green and Happiness Society)”     ภายใต้แนวปฏิบัติของ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคน และระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์  และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเทศบาลตำบลหนองคล้า  มุ่งหวังให้เทศบาลตำบลหนองคล้าเป็นเมืองแห่ง “เทศบาลน่าอยู่  สิ่งเรียนรู้หลากหลาย  ผลไม้มากมี  ประเพณียอดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”  ในอนาคตเทศบาลตำบลหนองคล้าจะต้องเป็น  เทศบาลที่มีการเรียนรู้และมีการพัฒนาที่ดี พร้อมการบริหารจัดการที่ดีควบคู่กันไปจะยังผลให้เทศบาลตำบลหนองคล้าเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  โดยเทศบาลตำบลหนองคล้าในอนาคตต้องมี

     
   

      เทศบาลน่าอยู่  โดยมีองค์ประกอบครบทั้ง  5  องค์ประกอบ  ได้แก่  ผู้คนมีสุขภาพดการศึกษาดีมีคุณภาพ , ความมั่นคงปลอดภัย , การบริการพื้นฐานทั่วถึง , ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

     
          สิ่งเรียนรู้หลากหลาย  โดยมีองค์ประกอบดังนี้  ได้แก่  มีศูนย์กลางการเรียนรู้ , มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร , มีศูนย์การอบรมอาชีพ , มีศูนย์วัฒนธรรม
          ผลไม้มากมี  โดยมีองค์ประกอบดังนี้  ได้แก่  พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้านั้น  มีอาชีพส่วนใหญ่คือเกษตรกรรม  ดังนั้นจึงมีผลิตผลของผลไม้หลากหลายชนิด  และถือว่าเป็นแหล่งหรือปัจจัยสำคัญของการยังชีพ
          ประเพณียอดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  โดยมีองค์ประกอบดังนี้  มีประเพณีในวันสำคัญๆทางศาสนา  ได้แก่  วันสงกรานต์ , วันแห่เทียนเข้าพรรษา , วันลอยกระทง , วันผู้สูงอายุ
              
   

วิสัยทัศน์ (VISION) 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองคล้าผู้บริหารมุ่งเป้าหมายสูงสุด คือ ผลประโยชน์โดยรวมที่ท้องถิ่นจะได้รับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดจนสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ  ซึ่งเป็นเจตนารมย์ของผู้บริหารเทศบาลที่ร่วมประกาศไว้ร่วมกัน  เพื่อเป็นสัญญาในการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน  เพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือ  “ความผาสุกของประชาชน”

     
   

ภารกิจ (MISSION) 
เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองคล้าให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้านและบังเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชน จึงได้กำหนดภารกิจการพัฒนาที่ต้องมีความรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม เป็นที่พึงพอใจ  มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  โดยส่งเสริมให้มีการร่วมคิดร่วมทำของประชาชนทุกขั้นตอน  พร้อมกับพัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้

     
   

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (STRATEGIFS OF DEVELOPMENT)
   การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในภาพรวม  โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของทุกระดับ  ความต้องการของประชาชนและความพร้อมของท้องถิ่น  รวมทั้งการสร้างกลไก  และระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมารองรับ  โดยการพัฒนาจะครอบคลุมทุกด้าน  ได้แก่ 

     
    1) ก ารคมนาคม  เป็นการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงถนน , การปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ , รวมไปถึงการปรับปรุงระบบน้ำประปา  โดยจะต้องพัฒนาให้เป็นระบบ  ต่อเนื่องมีมาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น

2)  ด้านเศรษฐกิจ  ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยเน้นการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีการส่งเสริม  สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบชุมชน  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างงาน  สร้างอาชีพ
3)  ด้านสังคม  โดยการพัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข   เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนได้ร่วมมือกันและประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษ์ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมไทย  และการจัดบริการและให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส  ฯลฯ
4) ด้านการศึกษา โดยพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 
5) ด้านกีฬาและนันทนาการ   ส่งเสริมให้  เยาวชนและประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพจิตใจ  สภาพร่างกายให้แข็งแรง  ทำให้ห่างไกลยาเสพติด  พร้อมกับจัดหาสถานที่และก่อสร้างสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย
6) ด้านสุขภาพอนามัย  ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล  ได้แก่  การสร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกาย  โครงการตลาดสดน่าซื้อ  โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย  การดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  การป้องกันการระบาดของยาเสพติดให้โทษ  โดยเน้นให้เกิดกลุ่มเครือข่ายช่วยสอดส่องระวังภัยจากยาเสพติดทั้ง 5 ชุมชน
7)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดให้มีการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา  มีการวางแผนการป้องกันปัญหาในระยะสั้น และระยะยาว เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างจิตสำนึก  ความตระหนักควบคู่กับการควบคุม  กำกับ  โดยระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การเพิ่มพื้นที่สีเขียว  โดยการจัดหาและ   ก่อสร้างสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย  และส่งเสริมชุมชนให้ มีความร่วมมือและตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว , การจัดการขยะ มูลฝอย  โดยความร่วมมือจากประชาชนและภาคเอกชน
8) ด้านการเมืองการบริหาร ดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาจิตใจพนักงานและลูกจ้างให้เกิดจิตสำนึกในการให้บริการ  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  พร้อมทั้งปรับปรุงขั้นตอนให้การให้บริการให้รวดเร็วทั่วถึง เป็นธรรม เป็นที่พอใจของประชาชน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ    เกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ  ปรับปรุงระบบข้อมูลทางด้านแผนที่ภาษี พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า

     
   

การมุ่งสู่ “เทศบาลน่าอยู่  สิ่งเรียนรู้หลากหลาย  ผลไม้มากมี  ประเพณียอดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”  ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ มากมายและเกี่ยวข้องกับทุก ๆ ฝ่าย  แต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปในการปฏิบัติการเป็นไปตาม วิสัยทัศน์ข้างต้น  จึงต้องอาศัยหลักการที่ดี  แนวทางการบริหารที่มีความหลากหลายและสำคัญที่สุด ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำทางการเมือง ต้องมีคุณธรรมมีสำนึกในความเป็นพลเมืองของประเทศชาติ