สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
นโยบายการบริหารงาน
 
   

นโยบายผู้บริหาร
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จะยึดหลักความคุ้มค่าต่อส่วนร่วมโดยการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและพัฒนาให้เป็นเทศบาลน่าอยู่  โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.  จะพัฒนาถนน ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ กิจการประปาเพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
๒.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยายถนน ตรอก ซอย ให้ได้รับความสะดวกและได้มาตรฐาน
๓.  ปรับปรุง บำรุงรักษาทางระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากตามสถานที่ต่างๆ
๔.  จัดหาบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ให้ครอบคลุม  ทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล
๕.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหา บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายทั้งร่มและกลางแจ้งสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลให้เพียงพอ
๖.  พัฒนางานผังเมือง  ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามระเบียบ

     
   

นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๑.  จัดหาที่คัดแยก และรองรับขยะให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และแปรรูปขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.  ปรับปรุงแหล่งที่ทิ้งขยะ โดนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการกำจัดขยะต้นทางที่ถูกวิธีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป
๓.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนต่างๆ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นชุมชนน่าอยู่
๔.  สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกิจกรรมทุกด้าน
๕.  สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมและภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
๖.  สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีสวนสุขภาพ สถานที่และอุปกรณ์ออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
๗.  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยสร้างจิตสำนึกของประชาชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ

     
   

นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  ชุมชนมีงานทำ และมีรายได้เสริม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ดังนี้
๑.  ส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพหรือจัดหาแหล่งงานให้กับผู้ว่างงาน หรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
๒.  สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มในการผลิต จำหน่ายแล้วสร้างเครือข่ายร้านค้าชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงการมุ่งเน้นสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล และการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนทุกรูปแบบ
๓.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นตลาดที่สะดวกซื้อและยกระดับร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารภายในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐาน และให้ได้รับป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean food good test) ตลอดจนการจัดสถานที่จอดรถที่สะดวก ปลอดภัยและถูกกฎจราจร
๔.  เสริมสร้างการจ้างงานในท้องถิ่น โดยผ่านทางโครงการต่างๆของเทศบาล
๕.  สนับสนุนให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
๗.  ปรับปรุง พัฒนาให้มีสถานที่ท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้แก่ท้องถิ่น

     
   

นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
๑.  ปรับปรุง ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนต่างๆ ให้เป็นชุมชนน่าอยู่
๒.  สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและช่วยเหลือการดำเนินงานของชุมชน วัด โรงเรียน ฯลฯในด้านต่างๆ
๓.  จะส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นทุกด้าน
๔.  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแล ป้องกันภัยในเขตชุมชนของตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ส่งเสริมกลุ่มงาน และสมาชิกบรรเทาสาธารณภัย และจัดหาให้มีวัสดุอุปกรณ์การระงับอัคคีภัยหรือการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและมาตรการของการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
๖.  จัดให้มีการจัดระเบียบและสร้างวินัยการจราจรอย่างถาวร พร้อมกับจัดให้มีเครื่องหมายการจราจรต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงสภาพการณ์ทางการจราจรในท้องถิ่นเป็นสำคัญ
๗.  จัดให้มีการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้กับประชาชนอย่าต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
๘.  จะส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การสาธารณสุขของประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพ สุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน
๙. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณะภัยในพื้นที่และจะประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

     
   

นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
๑.  สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ทุกด้าน
๒. สนับสนุนให้มีการศึกษาในท้องถิ่นทุกระดับ
๓.  จัดให้มีห้องสมุดชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกระบบแก่ชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ การค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
๔.  สนับสนุน ส่งเสริม ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆในเทศบาล สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ให้เพียงพอเพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในทุกระดับชั้น  ภายใต้กรอบของกฎหมายและหน้าที่ของท้องถิ่น
๕.  ส่งเสริม สนับหนุน พัฒนาการกีฬาทุกประเภทแก่เด็ก เยาวชนและชุมชน
๖.  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อความสมานฉันท์  และสร้างความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่นตลอดจน เพื่อให้เกิดสันติธรรมในสังคม
๗.  ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนให้เกิดความศรัทธาและ เชื่อมั่นในศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย อย่างเป็นรูปธรรม
๘.  สนับสนุนและพัฒนาศาสนาสถานให้ สะอาด สวยงาม ร่มเย็น สงบสุข เพื่อประโยชน์ ทางด้านจิตใจต่อชุมชน

     
   

นโยบายด้านการบริหารจัดการเทศบาลตำบลหนองคล้า
๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการจัดการอย่างสมานฉันท์ ความสามัคคีปรองดอง ในองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนความรู้แก่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลกรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองคล้าในทุกด้าน ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
๓.  จะบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการนำแผนชุมชน มาประกอบการจัดหาและผ่านการประชาคมของประชาชนทุกชุมชน
๔.  จะส่งเสริมและสนับสนุนบริหารงานของสมาชิก พนักงานของเทศบาลตำบลหนองคล้าอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส สุจริตและตรวจสอบได้
๕.  จะส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองคล้า ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ทั้งนี้  การบริหารจัดการทุกๆด้าน  จะดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทยและของจังหวัด  โดยอยู่ภายใต้หลักปรัชญาการดำเนินชีวิต และการบริหารองค์กรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี (ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)