สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
กองสวัสดิการสังคม
 
นายอดิศักดิ์ พึ่งฝั่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายอดิศร พึ่งฝั่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
น.ส.สุขุมาลย์ บริบูรณ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ