สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
กองช่าง
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวพรทิพย์ บำรุงชีพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวงศพัทภ์ วงเวียน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายจิระ ไชยศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพอเจต ไทยเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายนพพร ผาบุญเรือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายไพโรจน์ ชนะสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอำนาจ สิงห์คาร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า