สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
     
   

1. ด้านกายภาพ
    1.1 ลักษณะที่ตั้ง  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าใหม่  ประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  ประมาณ  25  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพ ฯ  ประมาณ  220  กิโลเมตร   เทศบาลตำบลหนองคล้ามีพื้นที่  17.25  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

     
   

ทิศเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองกลางฝั่งใต้ ตรงเส้นแบ่งเขตหมู่ที่  2   กับหมู่ที่  3   ตำบลทุ่งเบญจา  เส้นเขตเลียบตามริมคลองกลางฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่  2    ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายห้วยสะท้อน – แพร่งขาหยั่ง ฟากตะวันตก

     
   

ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามริมถนนสายห้วยสะท้อน – แพร่งขาหยั่ง ฟากตะวันตกไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงทางเกวียนตรง เส้นแบ่งเขตตำบลทุ่งเบญจากับตำบลสองพี่น้อง แล้วถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลทุ่งเบญจากับตำบลสองพี่น้อง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองห้วย-สะท้อนฝั่งเหนือตรงเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งเบญจา

     
   

ทิศใต้
จากหลักเขตที่ 3 ถือตามเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองวังโตนดฝั่งตะวันออก

    
     
   

ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามริมคลองวังโตนดฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองหนองคล้าฝั่งใต้   ตรงเส้นแบ่งเขต    หมู่ที่   2   กับหมู่ที่   3 ตำบลทุ่งเบญจาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1                     

     
   

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
เทศบาลตำบลหนองคล้า  มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลมี จำนวน  1  หมู่บ้าน  5 ชุมชน  และมีผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองคล้า ดังนี้

     
   

หมู่ที่

ชื่อชุมชน

ชื่อผู้นำชุมชน

หมายเหตุ

3

ชุมชนบ้านหนองคล้า

นายบุญชู  พวงชมภู

ประธานชุมชน

 

ชุมชนทุ่งเบญจา

นายพิชิต   คณะดี

ประธานชุมชน

 

ชุมชนห้วยสะท้อน

พออ.สำราญ   สุขสมัย

ประธานชุมชน

 

ชุมชนหนองระมาน

นางจรรยา   ลี

ประธานชุมชน

 

ชุมชนพานทอง

นายสมนึก พักตร์วิลัย

ประธานชุมชน

 

 

นายทวีศักดิ์  อร่ามฉาย

ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

นายอุกิจ   นามธรรม

กำนัน

     
   

การเลือกตั้ง
เขตการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลหนองคล้า  มีทั้งหมด  2  เขตเลือกตั้งดังนี้    

     
   

          เขตเลือกตั้งที่

หน่วยเลือกตั้ง

ที่เลือกตั้ง

1

หน่วยเลือกตั้งที่  1

ตลาดสดเทศบาล

หน่วยเลือกตั้งที่  2

ศาลาการเปรียญวัดศรีเมือง

หน่วยเลือกตั้งที่  3

ศาลาการเปรียญวัดทุ่งเบญจา

2

หน่วยเลือกตั้งที่  1

ศาลเจ้าห้วยสะท้อน

หน่วยเลือกตั้งที่  2

ศาลาเอนกประสงค์ (ตลาดผลไม้ห้วยสะท้อน

     
   

อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

 1. นายสุรกิจ  สุดแสวง ดำรงตำแหน่งเมื่อ  พ.ศ. 2542  -  2550
 2. นายธนเดช   บุญหยง ดำรงตำแหน่งเมื่อ  5  ส.ค.50  -  11 ก.ย.54
 3. นายทรงวุฒิ  เสริมสัย  ดำรงตำแหน่งเมื่อ  11 ก.ย.54  ถึงปัจจุบัน

อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า

 1. นายวินัย   ภิบาลญาติ ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2546
 2. นายชัยวัฒน์   สุทธิพานิช ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2547  -  2550
 3. นายทรงวุฒิ   เสริมสัย ดำรงตำแหน่งเมื่อปี  พ.ศ.2550  -  2554
 4. นายอภิชาติ   สมบูรณ์ธรรม ดำรงตำแหน่งเมื่อปี  พ.ศ.2554  -  2555
 5. นายชรวัตร   อ้นสุวรรณ  ดำรงตำแหน่งเมื่อปี  พ.ศ.2555  จนถึงปัจจุบัน

อดีตปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

 • นายวรยศ  กิจพานิช ดำรงตำแหน่งเมื่อปี  พ.ศ. 2542 
 • นางนิภา  ธรรมวิชชาบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อปี  1 ต.ค. 43  ถึง  30  มิ.ย. 52
 • ว่าที่ ร.ต.นรภัทร  วรรธกวิมล ดำรงตำแหน่งเมื่อปี  1  ต.ค.  52   ถึง  1  ส.ค. 54
 • นายพันธ์ศักดิ์ อนุตรชัยศิริ ดำรงตำแหน่งเมื่อปี  1  พ.ค.55 ถึง  1  พ.ย. 55
 • นายชาญชัย  ทีหอคำ ดำรงตำแหน่งเมื่อปี   1 ธ.ค. 55 ถึง  17  ต.ค.59
     
   

3. ประชากร
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ชุมชน  มีจำนวน  5  แห่ง  คือ  ชุมชนพานทอง  ชุมชนทุ่งเบญจา  ชุมชนหนองระมาน   ชุมชนห้วยสะท้อน  และชุมชนบ้านหนองคล้า  รายละเอียดดังนี้
1.  ชุมชนพานทอง
- ประชากรประมาณ   488    คน / 295 ครัวเรือน
2.  ชุมชนทุ่งเบญจา
- ประชากรประมาณ   670    คน /  359 ครัวเรือน
3.  ชุมชนหนองระมาน
- ประชากรประมาณ   588     คน / 338 ครัวเรือน
4.  ชุมชนห้วยสะท้อน
- ประชากรประมาณ   1,068  คน /  445 ครัวเรือน
5.  ชุมชนบ้านหนองคล้า
- ประชากรประมาณ   1,168  คน /  549 ครัวเรือน

     
   

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
    ประชากร  เทศบาลตำบลหนองคล้ามีประชากรทั้งสิ้น 3,982 คน แยกเป็นชาย  1,894 คน  หญิง  2,088  คน  จำนวนครัวเรือน  1986  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ต่อพื้นที่ประมาณ  215.42  คน / ตารางกิโลเมตร  จำแนกตามอายุได้ดังนี้

     
   

เด็ก (0 - 4 ปี)             ชาย      93    คน        หญิง     109     คน     รวม    202    คน
เด็กโต (5 - 14ปี)          ชาย     178    คน       หญิง     187     คน     รวม    365    คน
วัยรุ่น (15 - 19ปี)         ชาย     125    คน       หญิง    108      คน     รวม    233    คน
ผู้ใหญ่ (20 - 59ปี)        ชาย   1,166   คน        หญิง   1,245     คน     รวม   2,411  คน
คนชรา (60 ปีขึ้นไป)      ชาย     285   คน        หญิง     395     คน     รวม     680   คน

     
   

สัญชาติจีน  7  คน  แบ่งเป็น ชาย 3  คน,หญิง 4 คน , สัญชาติอื่น  22  คน  แบ่งเป็น ชาย  10 คน ,  หญิง 12 คน