สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
กองคลัง
 
นางสาวอรชร สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุดารัตน์ พาทีชอบ
นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ
นางสาวปาริชาติ ทวีบวรรัตน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางฉันทนา เต็มปรีชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางสุธาทิพย์ แพทย์รังษี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกัลยารัตน์ บำรุงการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวพิริยา วงศ์รัตนาคินทร์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางการต์ธิตา ชนะภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ