สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายธนเดช บุญหยง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า
โทรศัพท์ 0984299856
สำนักงาน 039437290 ต่อ 22
นางสาวศุภาวีร์ แสงอุดร
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า
โทรศัพท์ 0992829235
สำนักงาน 039437290 ต่อ 23
นายอภิชาติ สมบูรณ์ธรรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า
โทรศัพท์ 0870996729
สำนักงาน 039437290 ต่อ 25
นายชัยวัฒน์ สุทธิพานิช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า โทร สำนักงาน 039437290 ต่อ 25
นายเกื้อ ราชกิจ
เลขานุุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า
โทรศัพท์ 0852816755
สำนักงาน 039437290 ต่อ 22