สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
   

ระบบบริการพื้นฐาน
1  การคมนาคม  การจราจร  และการขนส่ง
การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน
มีรายละเอียด  ดังนี้

-  การคมนาคมระหว่างเทศบาลกับจังหวัดจันทบุรี  ระยะทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3  (ถนนสุขุมวิท) ประมาณ  25  กิโลเมตร  สามารถติดต่อได้สะดวก

-  การคมนาคมระหว่างเทศบาลกับอำเภอท่าใหม่ ระยะทางตามหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
(ถนนสุขุมวิท) ประมาณ  15  กิโลเมตร

-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)  เป็นทางมาตรฐานราดยางเรียบร้อยในการ    
คมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลหนองคล้ากับกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดระยอง  และจังหวัดชลบุรี  มีระยะทาง ประมาณ  220  กิโลเมตร

-  ทางหลวงแผ่นดินสายห้วยสะท้อน – เขาสุกิม ความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร  ราดยางตลอดสาย แยกจากทางหลวงหมายเลข 3 ที่บ้านห้วยสะท้อน ตำบลทุ่งเบญจา ผ่านนิคมพักฟื้นแพร่งขาหยั่ง ไปถึงวัดเขาสุกิม

-  ทางหลวงแผ่นดิน (ทางหลวงเพื่อการเกษตร)  สายหนองคล้า – ตะพง  เป็นทางราดยางตลอดสาย แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่ตลาดหนองคล้า ระยะทาง  20  กิโลเมตร

- ทางหลวงสายหนองคล้า ซอย 2  เริ่มต้นจากบ้านหนองคล้า  ตำบลทุ่งเบญจาผ่านตำบล
เขาแก้วไปเข้าเขตอำเภอแก่งหางแมว รวมระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร เป็นถนนสายลูกรังสลับราดยางเป็นบางช่วง
สำหรับเส้นทางการคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า บางสายมีสภาพเป็นทางลูกรังในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อ  เนื่องจากฝนตกชำรุดเสียหายแต่สามารถใช้การได้ตลอดปี

-  สะพานในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า  มีจำนวน 4 สะพาน  คือ  สะพานหนองคล้า , สะพาน ห้วยสะท้อน , สะพานเชื่อมหมู่ 4 ตำบลทุ่งเบญจา  และสะพานเชื่อมหมู่ 2 ตำบลสองพี่น้อง

-  แม่น้ำ / คลอง  ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรโดยใช้น้ำจากคลอง จำนวน  2  สาย  ดังนี้  คลองบ้านหนองคล้า  และคลองห้วยสะท้อน

5.2  การประปา จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  710 หลังคาเรือน (ข้อมูล:ประปาจังหวัด)

5.3  ไฟฟ้า  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   2,258  หลังคาเรือน    และสวนผลไม้  จำนวน 178 สวน คิดเป็นพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าทั้งหมดร้อยละ  100 (ข้อมูล : ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอาม)

5.4  การสื่อสาร 
-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้ามีจำนวน 15 หมายเลข 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์             
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง  คือ  ที่ทำการไปรษณีย์ตำบลทุ่งเบญจา
- ระบบเสียงตามสายของเทศบาลให้บริการครอบคลุมพื้นที่  คิดเป็นร้อยละ 60  ของพื้นที่ในเขตเทศบาล